Site specific live performance work by River Lin (林人中)
Performers : Yuju Lin, Daniel Wang, Sunteck Yao, Ni Ni Yu, Shai Tamir, Demian Cheng, Hui-chun Hsieh,Tien Tan,Yujun Wang.
August, 2017. Taipei Fine Art Museum, Taipei,Taiwan

You may also like

Back to Top